Създаване на по-добри уроци по-бързо
or sort: cork, fork, gorge, sport, oCe sort: choke, home, note, wrote, oa sort: cloak, foam, poach, throat, ore sort: chore, more, score, tore,

Feature G: R-controlled long vowels

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо