Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 4x4 a) 14 b) 16 c) 9 2) 8x4 a) 10 b) 12 c) 32 3) 4x10 a) 12 b) 40 c) 22 4) 5x4 a) 20 b) 7 c) 12 5) 2x4 a) 8 b) 20 c) 22 6) 4x6 a) 8 b) 10 c) 24 7) 24:4 a) 8 b) 6 c) 12 8) 32:4 a) 8 b) 9 c) 12 9) 12:4 a) 3 b) 2 c) 1 10) 4:4 a) 1 b) 4 c) 3 11) 28:4 a) 9 b) 7 c) 10 12) 10x4 a) 14 b) 12 c) 40 13) Kako izgleda zadatak 2x4 u obliku zbrajanja? a) 4+4 b) 2+2 c) 8 14) Ana ima 32 kn, a Iva 4 puta manje. Koliko kuna ima Iva? a) 28 kn b) 8 kn c) 36 kn 15) Tin ima 16 godina, a Jan 4 godine manje. Koliko godina ima Jan? a) 20 godina b) 4 godine c) 12 godina 16) Prvi faktor je 7, a umnožak 28. Koliki je 2. faktor? a) 4 b) 7 c) 1 17) 2. faktor je 4, a umnožak 20. Koliko je 1. faktor? a) 5 b) 10 c) 2 18) Koliki je umnožak brojeva 4 i 4? a) 7 b) 16 c) 12 19) Iva ima 3 jabuke, a Ana 4 puta više. Koliko jabuka ima Ana. a) 4 b) 7 c) 12 20) Eva je 4 puta starija od brata Luke koji ima 2 godina. Koliko godina ima Eva? a) 7 b) 10 c) 8 21) Nabroj višekratnike broja 4 a) 4, 8, 12, 16, 20 b) 1, 3, 5, 7, 9, 11 c) 2, 8, 14, 21, 22, 25 22) Kako se zovu brojevi kod množenja? a) pribrojnici i zbroj b) pribrojnici i umnožak c) faktori i umnožak 23) 7x8 a) 56 b) 42 c) 46 24) 9x9 a) 79 b) 80 c) 81 25) 6x9 a) 44 b) 54 c) 34 26) 63:7 a) 9 b) 8 c) 7 27) 72:8 a) 8 b) 9 c) 7 28) 90:10 a) 20 b) 8 c) 9 29) 36 a) 6 b) 5 c) 8 30) 45:9 a) 4 b) 5 c) 6

Množenje i dijeljenje

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо