Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) What's this? a) banana b) apple c) carrots d) mango 2) I eat my _______________in the breakfast. a) milk b) tomato c) dates d) sandwiches 3) Dad bought a chocolate ______________ for my birthday. a) cokee b) cake c) kake d) caoke 4) My brother ___________________ brown eyes. a) has got b) have got c) had got d) got 5) What's the correct word for this number "14"? a) eleven b) ten c) fourteen d) four

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо