Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Най-много дим и сажди се отделят при: a) Хартията  b) Дърва и въглища 2) Най-опасни замърсители на водата са нефтът и пластмасите? a) Да b) Не 3) Пречистването на водата става чрез пречиствателни станции? a) Да b) Не 4) Морето се замърсява от разтворената в него сол? a) Да b) Не 5) Вредните газове и прах са основните замърсител на въздуха? a) Да b) Не 6) Безопасен ли е природният газ за околната среда? a) Да b) Не 7) Превозните средства отделят прах и вредни газове? a) Да b) Не 8) Плодородието на почвата се запазва с: a) Газове b) Препарати за борба с вредители

Замърсители на природата

Тема

Опции

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо