Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) tiger a) M b) T c) A 2) banana a) N b) B c) M 3) apple a) A b) O c) E 4) elephant a) E b) A c) O 5) dog a) G b) O c) D 6) gorilla a) G b) A c) M 7) hat a) T b) E c) H 8) fish a) F b) S c) A 9) mouse a) T b) K c) M 10) milk a) K b) M c) T 11) cat a) C b) E c) K 12) happy a) K b) H c) P 13) juice a) J b) C c) O 14) Lion a) O b) T c) L 15) Ice cream a) A b) I c) E

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо