1) Местоимението ТАЗИ е? a) въпросително b) показателно  c) обобщително d) неопределително  2) Местоимението КОЙТО е? a) въпросително b) относително c) обобщително d) неопределително 3) Местоимението ВСЯКАКЪВ е? a) обобщително b) показателно c) относително d) неопределително 4) Местоимението НЕЧИЙ е? a) обобщително b) отрицателно c) неопределително d) относително 5) Местоимението ТОЛКОВА е? a) относително b) неопределително c) обобщително d) показателно 6) От кой вид показателни местоимения е ТАЗИ? a) за количество  b) за близки лица и предмети c) за далечни лица и предмети  d) за признаци 7) От кой вид относителни местоимения е КОЙТО? a) за притежание  b) за признаци  c) за лица и предмети  d) за количество  8) От кой вид обобщителни местоимения е ВСЯКАКЪВ? a) за признаци b) за количество c) за притежание  d) за лица и предмети 9) От кой вид показателни местоимения е ТОЛКОВА? a) за далечни предмети и лица b) за признаци c) за близки предмети и лица d) за количество 10) Кое местоимение е въпросително?  a) онова b) какво c) какъвто  d) всеки 11) Кое местоимение е обобщително?  a) нечий b) николко  c) нищо d) всичко 12) Кое местоимение е неопределително?  a) всякакъв b) няколко  c) никаква d) онази  13) Кое от местоименията е показателно за близки лица и предмети?  a) това b) онези   c) толкова d) такива 14) Кое от въпросителните местоимения е за признаци?  a) колко b) чии c) кого d) какви 15) Кое от въпросителните местоимения е за притежание?  a) колко b) чии c) кого d) какви 16) Кое от относителните местоимения е за признаци?  a) когото b) колкото  c) чието d) каквито 17) Кое от отрицателните местоимения е за притежание?  a) никого b) ничии c) николко d) нищо 18) Кое от показателните местоимения е за далечни лица и предмети?  a) онези b) такива c) толкова d) това 19) Кое от въпросителните местоимения е за предмети и животни?  a) чии b) какво c) колко d) кои

Видове местоимения

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?