Създаване на по-добри уроци по-бързо
1. We live here. It's ____ house. 2. Patryk, where is ____ bike?

zaimki dzierżawcze: your, our, their, its

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо