1) How are you ? a) Nǐ hǎo ma ? b) lǎoshī c) Nǐ hǎo 2) Teacher a) Nǐ hǎo b) lǎoshī c) zàijiàn 3) Goodbye a) zàijiàn b) Nǐ hǎo c) dà 4) What is your name ? a) Nǐ hǎo ma ? b) Nǐ jiào shénme ? c) Wǒ hěn hǎo 5) Big a) dà b) zàijiàn c) lǎoshī 6) 5 a) wǔ b) sān c) yī 7) 3 a) sān b) èr c) yī 8) Thank you a) zàijiàn b) lǎoshī c) xièxiè

Year 2/Chapter 1& 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?