1) MUNTANYA a) MUN b) UN c) TA d) NYA e) TANY f) A 2) ARBRE a) AR b) RBRE c) BRE d) ARB 3) MONITORA a) MO b) NI c) TO d) RA e) ORA 4) TORRE a) TO b) RRE c) TOR d) TORR e) RET 5) TOVALLOLA a) TO b) VA c) VAL d) LLO e) LLOL f) LA 6) ESPARDENYA a) ES b) PAR c) ESP d) DEN e) DE f) NYA 7) PISSARRA a) PI b) PIS c) SA d) SAR e) RRA 8) PROBLEMA a) PRO b) PROBLE c) BLE d) BELM e) MA 9) XIULET a) XI b) XIU c) LET d) ULET 10) EXPEDICIÓ a) EX b) PE c) DI d) CI e) Ó f) CIÓ 11) BARRANC a) BA b) BAR c) RA d) RANC 12) ENTREPÀ a) EN b) ENT c) TRE d) TREP e) PÀ 13) ESFORÇ a) ES b) ESF c) FOR d) FORÇ 14) PORUC a) POR b) PO c) RUC d) RU e) C 15) PORTERA a) POR b) TER c) A d) PORT e) TE 16) ALLUNYAR a) A b) LLUNY c) LLU d) NYAR e) AR 17) TERRORÍFIC a) TER b) TE c) RRO d) RO e) RÍ f) FIC

Tauler de classificació

Temàtica

Opcions

Canvia de fonament

Interactius

Restaurar desada automàtica: ?