1) Yellow Bin a) Pencil Colours b) Pins c) Ring Folder d) Pendrive e) Paper Clip f) Wooden Ruler 2) Blue Bin a) Ring Folder b) Sketch Book c) Tissue Paper d) Wooden Ruler e) Whiteboard f) Pendrive 3) Grey Bin a) Wooden Ruler b) Pins c) Plastic Film d) Painting Palette e) Tempera Paints f) Pencil Shavings 4) Compost Bin a) Bread b) Cured Meats c) Napkins d) Apple Core e) Banana Peel f) Orange Peels 5) Organic Bin a) Chicken Bones b) Fish Bone c) Toppled Sandwich d) Paper Napkin e) Organic Material Bag f) Pencil Shavings 6) Green Bin a) Glass Bottles b) Glass Jar c) Cosmetic Jars d) Medicine Bottles e) Light Bulbs f) Glass

LEVEL1️⃣ Let's Recycle! .- Mallorca -.

per en/la

Tauler de classificació

Estil visual

Opcions

Canvia de fonament

Restaurar desada automàtica: ?