1) Čísla 234, 654, 459 sú: a) dvojciferné b) trojciferné c) štvorciferné d) jednociferné 2) Čísla menšie ako 678 sú:   a) 675,676, 677, 678 b) 674, 675,676, 677 c) 677, 678, 679, 680 d)  679, 680, 681, 682 3) Dané sú čísla: 343, 383, 582, 980, 714, 44 . Správne usporiadané vzostupne sú: a) 980, 714, 582, 383, 343, 44 b) 44, 383, 343, 582, 714, 980 c) 44, 343, 383, 582, 714, 980 d) 980, 714, 582, 343, 383, 44 4) Dané sú čísla: 290, 273, 568, 741, 934, 861, 375. Správne usporiadané zostupne sú: a) 934, 871, 741, 568, 273, 375, 290 b) 934, 871, 741, 568, 375, 290, 273 c) 273, 290, 375, 568, 741, 871, 934  d) 290, 273, 375, 568, 741, 871, 934 5) Čísla s väčším počtom cifier sú menšie ako čísla s menším počtom cifier. a) pravda b) nepravda 6) Postupnosť 234, 334, ... pokračuje číslom a) 335 b) 345 c) 444 d) 434 7) 7D 5J 8S je číslo  a) 785 b) 875 c) 857 d) 587 8) Aké 3 čísla chýbajú v číselnom rade 901, 900, _____, _____, _____? a) 901,902, 903 b) 890,880,870 c) 899, 898, 897 d) 910,920,930 9) 6 desiatok je v číslach:  a) 46, 367, 865, 465 b) 46, 376, 865, 456 c) 64, 367, 865, 456 d) 64, 367, 865, 465 10) Číslo osemstodeväťdesiatsedem zapíšem  a) 807 b) 877 c) 879 d) 897 11) 594 má a) 9D 5J 4S b) 9J 4D 5S c) 9D 5S 4J d) 5J 4D 9S 12) Rozklad čísla 359 na súčet stoviek , desiatok a jednotiek je:   a) 300 + 90 + 5 b) 300 + 50 +9 c) 300 + 59 + 0 d) 300 + 0 + 59 13) Vyber v ktorých číslach je číslo 3 na mieste stoviek?  a) 363, 376, 323, 693, 374 b) 563, 763, 323, 693, 473 c) 533, 736, 332, 639, 437 d) 336, 367, 323, 396, 374 14) Porovnaj čísla 642 a 653 a) ≺ b) ≻ c) = 15) Porovnaj čísla 980 a 890 a) = b) ≻ c) ≺ 16) Z čísel je na číselnej osi najďalej od nuly číslo: a) 676 b) 606 c) 667 17) Z čísel je na číselnej osi najbližšie k nule číslo: a) 774 b) 747 c) 477 18) Celé stovky sú: a) 300,60,500,20,100,800 b) 300,650,500,250,100,850 c) 330,660,550,220,110,880 d) 300,600,500,200,100,800 19) Číslo 520 je hneď pred číslom 521 a) pravda b) nepravda 20) Číslo 895 je hneď za číslom 896 a) pravda b) nepravda 21) Číslo 895 je hneď za číslom 896 a) pravda b) nepravda 22) Dopľn číslo, aby bol zápis pravdivý: 584 ≻ _____ (vyber všetky, ktoré vyhovujú zápisu) a) 584 b) 548 c) 458 d) 485 e) 845 f) 854 23) Čísla 688, 500, 492, 107 zmenšené o 100 sú:  a) 588, 400, 392, 7 b) 678, 400, 482, 97 c) 588, 400, 482, 7 d) 788, 600, 492, 207 24) Druhé číslo za 356 je: a) 354 b) 358 c) 357 d) 355 25) V číslach 380, 638 prečiarknem jedno číslo a dostanem najmenšie dvojciferné čísla. Ktoré sú to?  a) 3, 8 b) 8, 3 c) 8, 6 d) 0, 6 26) Párne čísla sú:  a) 654, 378, 906, 200, 542 b) 654, 783, 609, 200, 524 c) 546, 378, 609, 200, 542 d) 654, 783, 906, 200, 524

MAT 3. ročník - trojciferné čísla

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?