1) Vrste riječi dijelimo na...? a) brojive i nebrojive b) promjenjive i nepromjenjive c) lijepe i ružne 2) Koliko ima vrsta riječi? a) 20 b) 7 c) 10 d) 9 3) Nepromjenjive vrste riječi su ..? a) prijedlozi,veznici,imenice,brojevi b) usklici,brojevi c) prilozi,veznici,prijedlozi,usklici,čestice 4) Promjenjive vrste riječi su...? a) imenice,čestice,brojevi,glagoli b) imenice,zamjenice,pridjevi,brojevi i glagoli c) imenice,zamjenice,pridjevi,brojevi i usklici 5) Pridjevi mogu biti...? a) lijepi i ružni b) opisni,posvojni i veliki c) opisni,posvojni i gradivni 6) Što izriče objekt? a) n/čemu se radi radnja. b) gdje se radi radnja c) kako se radi radnja d) tko radi radnju 7) Objekt može biti? a) mal i velik b) izravan i neizravan c) dosadan i zanimljiv 8) Što izričemo subjektom? a) Mjesto radnje b) Vrijeme radnje c) Vršitelja radnje. d) Sve navedeno. 9) Kako pronalazimo predikat u rečenici? a) Tako što pronađemo imenicu b) Tako što pronađemo broj. c) Tako što pronađemo glagol. d) Sve od navedenog. 10) Glagolski vid djelimo na? a) Svršeni i nesvršeni b) Dobar i loš vid c) Prijelazni,neprijelazni i povratni 11) Što je imperfekt? a) Neko glagolsko vrijeme b) Buduće svršeno vrijeme c) Prošlo svršeno vrijeme d) Prošl 12) Što izričemo pluskvamperfektom? a) Radnju koja će se tek dogoditi b) prošlu svršenu radnju c) radnju koja se dogodila prije neke druge radnje 13) Što je aorist? a) Buduće vrijeme b) Sadašnje vrijeme c) Prošlo svršeno vrijeme 14) Što je sibilarizacija? a) Glagol neki b) Glasovna promjena kgh-czs c) Glasovna promjena kgh-čžš 15) Koji su nastavci za glagolski pridjev radni? a) o,e,a b) o,la,lo,li,le,la c) a e i o u

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?