1) Keď sa dvaja a viacerí ľudia rozprávajú sa to nazýva a) monológ b) dialóg c) lialóg 2) Keď opisujeme nejakú osobu sa to nazýva a) opis b) charakterizácia osoby c) charakteristika osoby 3) čo je vokatív? a) prídavné meno b) gramatický pád c) typ opisu 4) Pri páde páví platí pravidlo o rytmickom krátení a) pravda b) lož 5) slovesá majú gramatické kategórie a) Osoba, číslo, čas, neurčitok b) osoba, číslo, pád, vzor c) osoba, číslo, čas 6) prídavné mená delíme na a) Akostné a vzťahové b) Mužské a ženské c) životné a neživotné 7) vety delíme podľa obsahu a) lož b) pravda 8) čo sú antonymá? a) sú slová z rovnakým významom b) sú sslova ktoré rovnako znejú ale majú iný význam c) slová s opačným významom 9) podstatné mená delíme na konkrétne a abstraktné a) pravda b) lož 10) komunikáciu delíme na slovnú a neslovnú a) pravda b) lož

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?