1) Čo je modlitba?  a) krátka epická skladba b) krátka náboženská skladba c) stredná lyrická skladba d) náboženská skladba s epickým prvkom 2) K akému literárnemu druhu patrí modlitba?  a) lyrika b) epika c) poézia d) próza 3) K akej literárnej forme patrí modlitba?  a) lyrika b) próza c) poézia d) epika 4) Načo sa v romantizme kladie dôraz?  a) na človeka b) na cit, fantáziu c) na prírodu d) na predstavivosť  5) Aký môže byť hrdina v romantizme?  a) zamilovaný, egoistický b) nepochopený, postihnutý c) optimistický, nereálny d) osamelý, výnimočný 6) Aká býva láska v romantizme?  a) tragická a nenaplnená b) šťastná a trvalá c) hraná a falošná d) nepochopená a smutná 7) Odkiaľ čerpajú romantickí autori námety?  a) z rozprávok b) z povestí c) z ľudovej slovesnosti d) zo skutočného života 8) Aké témy zobrazuje Samo Chalupka v svojich dielach?  a) lásku k prírode a vlasti  b) láska k národu a žene c) turecké boje a slovanská vzájomnosť  d) z histórie Slovanov a protitureckú tematiku  9) Epická báseň je:  a) veršovaná skladba s epickým rozprávaním b) neveršovaná skladba s lyrickým rozprávaním c) veršovaná skladba s poetickým rozprávaním d) prozaická skladba s epickým rozprávaním 10) Aká je to lyrickoepická skladba?  a) prelínajú sa v nej epické prvky b) prelínajú sa v nej lyrické prvky c) prelínajú sa v nej lyrické a epické prvky d) prelínajú sa v nej magické a lyrické prvky 11) Ako nazývame hrdinu, ktorý predstavuje celú skupinu?   a) skupinovým b) kolektívnym c) hrdinským d) spoločenským 12) V ktorej možnosti je k autorovi priradený správny názov diela?  a) Milan Rúfus - Modlitba Pána b) Milan Rúfus - Rastislav c) P. O.Hviezdoslav - Modlitba za starkú d) P. O. Hviezdoslav - Rastislav   13) V akej básni nájdeme kolektívneho hrdinu?  a) Exupéryho modlitba b) Rastislav c) Mor ho! d) Vyznanie 14) Vyber možnosť, kde sa nachádza metafora.  a) radosť káže b) Božie klbka nepokoja c) pobelavé kaderie  d) šíru vodu  15) Vyber možnosť, kde sa nachádza epiteton.  a) rastom sú jak jedle b) kolíska dávna synov  c) podlá duša d) surmity volajú do zbroje

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?