1) Lesné spoločenstvo tvoria rastliny a živočíchy, ktorých životným prostredím je a) voda b) lúka c) les d) pole 2) Hrab obyčajný je a) strom b) živočích 3) Rastliny, živočíchy a huby potrebujú pre svoj život: a) vodu b) pôdu c) svetlo d) vzduch e) teplo f) televízor 4) Borovica lesná (sosna) a) nemá plody b) je ihličnatý strom c) je listnatý strom d) má plody 5) Buk lesný a) je mohutný ihličnatý strom b) je mohutný listnatý strom 6) Priraď správne: Ktorý list a plod patrí dubu letnému? a) b) c) d) e) 7) Ktorý strom má na kmeni sivú hladkú kôru, tmavozelené oválne listy s výraznými žilkami a jeho plody sú oriešky s krídlami? a) Hrab obyčajný b) Dub letný c) Borovica lesná d) Buk lesný 8) Plody ktorého stromu sa volajú žalude? a) buka b) duba c) borovice d) hrabu 9) Ktorý strom má bukvice? a) hrab b) dub c) buk d) sosna 10) V korunách ktorých stromov radi hniezdia spevavé vtáky? a) v boroviciach b) v duboch c) v hraboch d) v bukoch 11) Les tvoria z prevažnej časti a) rieky b) dúbravy c) lúky d) stromy 12) Strom je: a) rastlina so zdrevnatenou stonkou (kmeň) a korunou b) rastlina s dužinatou stonkou a kvetom 13) Vyskoký štíhly listnatý strom so svetlosivou kôrou, ktorého plody sa volajú bukvice, sa nazýva a) hrab obyčajný b) dub letný c) buk lesný 14) Symbolom sily a dlhovekosti je a) hrab obyčajný b) sosna c) buk lesný d) dub letný 15) Pojmom "matka lesa" označujeme: a) borovicu lesnú b) dub letný c) buk lesný 16) Vonný olej sa vyrába a) z ihličia borovice lesnej b) z listov hrabu c) z listov duba d) z bukvíc e) zo žaluďov f) zo šišiek borovice

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?