πίπτω - pasti, Tip vladavine u kojem jedan čovjek sam vlada naziva se - monarhija, saznati - πυνθάνομαι, tristotine - τριακόσιοι, 3, ὅς, ἥ, ὅ - koji, koja, koje, Λακεδαιμόνιος, -ου, ὁ - Lakedamonjanin, okrenuti - τρέπω, Helenizam je pojam koji vezujemo uz imenicu Grk - Ἕλλην, -ηνος, ὁ, Efijalt - Ἐπιάλτης, -ου, ὁ, ἀρετή, ἡ - vrlina, βασιλεύς, -έως, ὁ - kralj, Dualizam je dvojina, a na grčkom broj dva - δύο, vrijedan - ἄξιος, 3, Polimorfan znači da oblika ima - mnogo, ἀδελφός, -ου, ὁ - brat, ἐκδίδωμι - predati, Ekonomija je znanost o upravljanju - imanjem, dijete - τέκνον, -ου, τό,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?