1) Celý název projektu je : Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb a) Ano b) Ne 2) Projekt realizuje: a) RVKPP b) OPK c) MPSV 3) Ze kterého operačního programu je projekt financován? a) Integrovaný regionální operační program b) Operační program Zaměstnanost c) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4) Kolik klíčových aktivit má projekt? a) 8 b) 4 c) 6 5) Který z uvedených názvů výstupu klíčové aktivity 4.1 je správný? a) Návrh nového systému v adiktologických službách b) Stabilizace a standardizace adi služeb c) Návrh změn systémového rámce adiktologických služebb 6) Které 4 NNO jsou zastoupeny v hlavní pracovní skupině projektu? a) Asociace NO, APSS, ČAS, SNN b) APSS, SNN, ČAA, UJEP c) ČAA, Asociace nestát. org., SNN ČLS JEP, APSS 7) Jak dlouho trvá projekt ? a) 3 roky b) 5 let c) 4,5 roku 8) Počet účastníků vzdělávání/monitorovací indikátor v rámci projektu je:  a) 80 b) 180 c) 150 9) Mezi vybrané profese veřejné správy pro vzdělávaní v rámci projektu nepatří: a) protidrogoví koordinátoři b) sociální pracovníci c) městská policie d) sociální kurátoři e) "přestupkáři" f) pracovníci OSPOD 10) Závěrečná konference projektu bude: a) 21. června 2021 b) 18. srpna 2021

RAS_Kvíz k projektu

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?