A∈p - bod A leží na přímce p, A∉p - bod A neleží na přímce p, p∥q - přímka p je rovnoběžná s přímkou q, p⊥q - přímka p je kolmá na přímku q, p∦q - přímka p je různoběžná s přímkou q, AB - úsečka AB, ∣AB∣ - velikost úsečky AB, p - přímka p, ⟷AB - přímka AB, ⟶AB - polopřímka AB, A∈p∩q - bod A je průsečík přímek p a q, A∈k∩⟶BC - bod A je průsečík kružnice k a polopřímky BC, A∈k∩l - bod A je průsečík kružnice k a kružnice l, k(S;r=2cm) - kružnice k se středem v bodě S a poloměrem 2 cm, A∈CD - bod A leží na úsečce CD, ∡AVB - úhel AVB, ∣∡AVB∣ - velikost úhlu AVB,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?