1) Miloje je: a) VLASTITA IMENICA b) ZAJEDNIČKA IMENICA c) PRIDEV d) GLAGOL e) BROJ 2) "IMAM JEDNU TAJNU.", KAKO ĆE GLASITI OVA REČENICA U PROŠLOM VREMENU a) IMAĆU JEDNU TAJNU. b) IMAO SAM JEDNU TAJNU. c) IMALA SAM VIŠE TAJNI. d) IMAM VIŠE TAJNI. e) NEMAM JEDNU TAJNU. 3) GLAGOLI SU REČI KOJE a) KAZUJU RADNJU, STANJE I ZBIVANJE. b) KAZUJU IME BIĆA PREDMETA I POJAVA. c) OPISUJU BIĆE, PREDMET I POJAVU. d) KAZUJU BROJ NEČEGA. e) KAZUJU KOLIKO JE ČEGA NA BROJU. 4) " DECO, DOŠAO NAM JE U POSETU JEDAN DEDA." BRSTA REČI, BROJ, U OVOJ REČENICI JE: a) DECO b) POSETU c) JE d) DOŠAO e) JEDAN f) DEDA 5) "JANEMAMDEDU."OVU REČENICU PRAVILNO TREBA NAPISATI? a) Ja ne mam dedu. b) Ja nem am dedu. c) Ja n emem dedu. d) Janemam dedu. e) Ja nemam dedu. 6) " PRVO NAM UČITELJ NIJE DOŠAO NA VREME.", REČ "PRVO" JE: a) OSNOVNI BROJ b) REDNI BROJ c) IMENICA d) PRIDEV e) GLAGOL 7) REDNI BROJEVI : a) BROJE PREDMETE, BIĆA I POJAVE b) KAZUJU IME PREDMETA, BIĆA I POJAVE c) ODREĐUJU KOJI JE PO REDU PREDMET, BIĆE ILI POJAVA. d) OPISUJU PREDMET, BIĆE I POJAVU. 8) U PRIČI SE SPOMINJU BROJEVI: a) JEDAN, DVA, I TREĆI b) JEDAN, DRUGI I SEDMI. c) PET, PRVO, JEDNU, DRUGO. d) DVA, JEDAN I TRI. e) PET, TRI I ČETIRI. 9) "RODNO SELO", REČ "RODNO" JE: a) PRIDEV MUŠKOG RODA. b) IMENICA SREDNJEG RODA. c) PRIDEV SREDNJEG RODA U MNOŽINI. d) PRIDEV SREDNJEG RODA U JEDNINI. e) PRIDEV ŽENSKOG RODA U JEDNINI. 10) ROD PRIDEVA ZAVISI OD RODA a) GLAGOLA UZ KOJI STOJI. b) BROJA UZ KOJI STOJI. c) IMENICE UZ KOJI STOJI d) NE ZAVISI OD DRUGE REČI. e) DRUGOG PRIDEVA. 11) ŽENSKI ROD IMENICE ODREĐUJE SE U JEDNINI I DOBIJA SE NA POMOĆNU REČ. a) TAJ b) TO c) TI d) TA 12) OPISNI PRIDEVI STOJE PORED IMENICE I a) KAZUJU RADNJU. b) KAZUJU IME BIĆA. c) IMENUJU PREDMET. d) BROJE e) ODREĐUJU REDOSLED. f) OPISUJU TU IMENICU. 13) U PRIČI "DEDA MILOJE" , PRIDEVI " ŠARENE VUNENE" STOJE PORED IMENICE: a) JABUKE b) KRUŠKE c) ČARAPE d) ŠKOLE e) ANJE 14) VLASTITE IMENICE SU IMENICE: a) KOJE KAZUJU VLASTITU RADNJU. b) KAZUJU VLASTITO IME BIĆA, PREDMETA I POJAVE. c) VLASTITI BROJ. d) VLASTITI OPIS. 15) PROŠLO GLAGOLSKO VREME KAZUJE RADNJU KOJA: a) SE DEŠAVA PRE TRENUTKA KADA O NJOJ GOVORIMO. b) POSLE TRENUTKA KADA O NJOJ GOVORIMO. c) STALNO. d) U BUDUĆNOSTI. e) BAŠ SAD. f) BAŠ U TRENUTKU KADA O NOJ GOVORIMO. 16) VLASTITA IMENICA U PRIČI "DEDA MILOJE" JE: a) PERA b) MIRA c) STEFAN d) ASJA e) MILA f) ANA 17) IMENICA SREDNJEG RODA U MNOŽINI IZ PRIČE JE: a) DECA b) ČARAPE c) ČASOVE d) NASMEJANO 18) REČENICA: " JA SE NISAM SMEJALA.", NAPISANA JE: a) UN PROŠLOM VREMENU U POTVRDNOM OBLIKU. b) U PROŠLOM VREMENU U MUŠKOM RODU. c) U PROŠLOM VREMENU U MOŽINI. d) U BUDUĆEM VREMENU. e) U PROŠLOM VREMENU U ŽENSKOM RODU. 19) OD GLAGOLA "UČI" NASTAJE IMENICA: a) UČIO b) UČITI c) UČEN d) UČENIK 20) OD IMENICE "ŠKOLA" NASTAJE GLAGOL: a) ŠKOLARAC b) ŠKOLARKA c) ŠKOLOVATI d) ŠKOLOVAN 21) OD GLAGOLA" SMEJATI" NASTAJE PRIDEV: a) SMEŠKO b) SMEŠAN c) OSMEH d) OSMEHIVATI 22) OD IMENICE "LJUBAV" VLASTITA IMENICA JE: a) ZALJUBITI b) VOLETI c) VOLJEN d) POLJUBITI e) POLJUBAC f) LJUBICA 23) "DEDA" JE : a) VLASTITA IMENICA U JEDNINI b) ZAJEDNIČKA IMENICA SREDNJEG RODA c) ZAJEDNIČKA IMENICA ŽENSKOG RODA d) ZAJEDNIČKA IMENICA MUŠKOG RODA U MNOŽINI. e) ZAJEDNIČKA IMENICA MUŠKOG RODA U JEDNINI.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?