1) Koľko písmen má slovenská abeceda? a) 24 b) 32 c) 38 d) 46 2) b,m,p,r,s,v,z,f, sú? a) Tvrdé spoluhlásky b) Samohlásky c) Obojaké spoluhlásky d) Dvojhlásky  3) Sú slová Konštantín Filozof, Duch Svätý a Panna Orleánska napísané správne? a) Áno b) Nie 4) Do koľkých skupín rozdeľujeme vybrané slová? a) do piatich b) do šiestich c) do siedmich d) do ôsmych  5) Koľko slovných druhov máme v slovenčine? a) desať b) osem c) šesť d) štyri 6) Aké i/y napíšete v slovách d_kobraz, n_kotín, l_sina, ant_lopa, c_toplazma? a) y, i, y, i, y b) i, i, y, i, y c) y, i, y, y, i 7) Ako voláme v slovenčine jav, pri ktorom sa predchádzajúca spoluhláska zmení na svoj znelostný pár podľa nasledujúcej spoluhlásky, čiže utvoria pár rovnakej znelosti? a) asimilácia b) spoluhláskovanie c) spodobovanie d) privlastňovanie 8) Akými zámenami sú slová nikto, nikomu, nikde, nijako, nikdy? a) vymedzovacie b) ukazovacie c) spodobovacie d) neurčité 9) Ako sa pýtame na slovesá? a) Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie? b) Čo robí? Čo robili? Čo sa deje? c) Kto? Čo? d) Kde? Kedy? Ako? Prečo? 10) Čo sú to substantíva a) podstatné mená b) zámená c) príslovky d) častice 11) Koľko trvá vyslovenie najdlhšieho slova na svete? a) 1 hodinu b) 1,5 hodinu c) 2 hodiny d) 3,5 hodiny 12) Dajú sa všetky prídavné mená stupňovať? a) áno b) nie 13) Koľko znakov má najdlhšie slovenské slovo? a) 26 b) 54 c) 30 d) 44

Ako poznáš slovenský jazyk?

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?