1) Koliko vrsta riječi ima u bosanskom jeziku? a) 7 b) 11 c) 10 d) 9 2) Promjenjive vrste riječi su∶ a) imenice, zamjenice, glagoli, pridjevi b) glagoli, veznici, uzvici, prijedlozi c) pridjevi, prijedlozi, prilozi, imenice 3) Glasovna promjena u kojoj k, g, h prelazi u c, s, z je∶ a) Prva palatalizacija b) Druga palatalizacija c) Peta palatalizacija 4) Odaberi tačne odgovore∶ a) Vozim se sa autom b) Stanujem sa sestrom c) Kupila sam cvijeće majki d) Imam ranu na nogi e) Ona igra u prvoj ligi f) Sara živi u Americi 5) Odaberi tačne odgovore∶ a) Mak je glavni junak u pripovjetki b) Mak je glavni junak u pripovjeci c) Lana je igrala princezu u ovoj bajki d) Lana je igrala princezu u ovoj bajci e) Ova pjesma se nalazi u knjigi 6) Tačne tvrdnje su∶ a) Dativ je četvrti padež u bosanskom jeziku b) Genitiv odgovara na pitanja koga?čega? c) Lokativ je padež za dozivanje d) Instrumental ima dva značenja∶ društva i sredstva 7) Koja vrsta riječi su∶ unutra, blizu, sinoċ, tiho, sada? a) pridjev b) prilog c) prijedlog d) veznik 8) Odaberi tačne tvrdnje∶ a) orah−orahi b) vuk−vuci c) majka−majki d) tačka−tački e) voćka−voćci 9) Šta od ponuđenog ubrajamo u onomatopejske riječi? a) šuštav b) buć c) sijeva d) pjeva e) ćurlikanje f) prhnu 10) A, ali, nego, već su∶ a) veznici b) uzvici c) riječice

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?