Vysvětlete pojem znárodňování? - Převedení soukromých majetku po roce 1948 ve státních, Vysvětlete pojem zemědělská kolektivizace? - Ze soukromých polí a statku se stává JZD, Vysvětlete pojem restituce? - Navrácení majetku původním majitelům, S jakými politickými událostmi jsou spojený pojmy: znárodňování, zemědělská kolektivizace a restituce? - S komunismem, Jaké máme 3 hospodářské sektory? - Primér, terciér, sekundér, Jaké obory patří do priméru? - Rybolov, těžba uhlí, chov, Jaké obory patří do sekundéru? - Nákladní doprava, automobilový průmysl, Jaké obory patří do terciéru? - Osobní doprava, stavebnictví, pojišťovnictví, bankovnictví, lékařství, Jaké jsou dvě hlavní složky zemědělství? - Pěstování zemědělských plodin a chov hospodářských z, Kolik procent ze zemědělství zaujímá rostlinná a kolik živočišná výroba? - Rostlinná - 60%, živočišná - 40%, Vysvětlete pokles objemu živočišné výroby na celkovém objemu zemědělské produkce? - Lidé přestávali mít zájem o živočišné výrobky., Kde se v ČR chovají sladkovodní ryby? - V Jižních Čechách, Jaký průmysl navazuje na zemědělství a jaké jsou jeho jednotlivé obory? - Navazuje na potravinářský průmysl a mezi jeho obory patří: pěstování chmele - pivovary obilniny - pekárny, mlýny vinárna - víno chov zvířat - mlékárenský, Jaké změny se udály v zemědělství po roce 1990? - K transformaci neboli přeměně (přibývá luk a pastvin, Jak závisí rozvoj státu na dispozici surovin? - Čím víc má stát surovin - je méně závislý, Co řadíme k nevyčerpatelným a co k vyčerpatelným surovinám? - Nevyčerpatelný - Slunce, vítr, voda Vyčerpatelný - Paliva, nerudné suroviny, rudné suroviny, Jaká je surovinová základna naší republiky a dostačuje naším potřebám? - Je velmi pestrá, ale nedostatečná, Kde se těží: černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, uran? (ukázat si místa na mapě) - Černé uhlí - Ostravsko,  hnědé uhlí - Mostecko,  ropa - Jižní Morava, uran - Českolipsko, Jaké jsou jejich zásoby (černé uhlí, hnědé uhlí, ropa, uran) a využití? - Černé uhlí - malé zásoby (hutnictví železa a oceli), Hnědé uhlí - největší zásoby (elektrárny), Ropa - velmi malé zásoby (výroba plastů, fosilních paliv), Uran - malé zásoby (palivo v jaderných reaktorech, náplň jadrných bomb), V čem se od sebe liší černé uhlí, hnědé uhlí, lignit? - Černé uhlí - nejvíc uhlíku,  Hnědé uhlí - méně uhlíku,  Lignit - nejméně uhlíku, Odkud ČR dováží ropu a zemní plyn? - Ropovodem Družba - Rusko, Ingolstadt - Německo, Co řadíme mezi nerudné suroviny a jaké je jejich využití? - Vápenec, sklářské písky, kaolit - Jejich využití: Ve stavebnictví, sklářském průmyslu, k výrobě porcelánu a keramiky, Jaká negativa jsou spojena s těžbou nerostných surovin? - Změna vzhledu krajiny, znehodnocení životního prostředí, V jakém průmyslovém odvětví v ČR pracuje nejvíce lidí? - Ve strojírenském odvětví, Jaké jsou dvě hlavní průmyslové větve a jaká odvětví k ním spadají (alespoň 4)? - Průmysl chemický - Petrochemický, Plastikářský průmysl, Specializované chemické závody, Závody anorganické chemie Průmysl strojírenský - DOPRAVNÍ STROJÍRENSTVÍ, ELEKTRONIKA, ELEKTROMECHANIKA, Zbrojní průmysl,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?