name ?, how old?, pet?, sister?, brother?, weather?, cloudy?, rainy?, sunny?, cold?, windy?, bike?, draw?, sing?, swim?, run fast?, hungry?, tired?, sleepy?, happy?, At school / yesterday , In the park /last week , Eat Ice cream / 2days ago , Have a party / last weekend .

Make up questions (warm up)

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?