1) Jak se nazývá malý románský kostelík na fotografii? a) kaplička b) hradiště c) rotunda 2) Český kníže Přemysl Otakar I. dostal jako první: a) nedobytný hrad b) dědičný královský titul c) vzácnou ručně psanou kroniku 3) Která odpověď není pravdivá? Poslední panovníci z rodu Přemyslovců začali ve 13. století budovat: a) města b) hradiště c) hrady 4) Když v rodě už není žádný syn, ale jen samé dcery, říká se, že rod: a) vymřel po čepici b) vymřel po radlici c) vymřel po meči 5) Poslední přemyslovský král Václav III. byl zavražděn roku 1306. Které je to století? a) 12. b) 13. c) 14. 6) Po Přemyslovcích se českými králi stali a) Jagellonci b) Lucemburkové c) Habsburkové 7) Přezdívku "Otec vlasti" dostal český král a) Karel IV. b) Zikmund c) Václav III. 8) Vysoké štíhlé stavby s okny a vchody ve tvaru lomeného oblouku jsou typické pro a) románský sloh b) gotický sloh c) renesanční sloh 9) Nejvíc obyvatel středověkých měst se živilo a) zemědělstvím b) žebráním c) řemesly 10) Za kritiku nepravostí v církvi i mezi lidmi byl upálen a) Jan Žižka b) král Václav IV. c) Jan Hus 11) Které tvrzení je z historického hlediska nesmyslné? a) Husité vyhráli všechny bitvy s křižáky. b) Husitskému vojsku velel nejdříve Jan Hus, po něm Jan Žižka. c) Husitské vojsko také bohužel ničilo katolické kostely, fary, drancovalo vesnice. 12) Po husitských válkách se stal králem Jiří z Poděbrad. Nepravdivé tvrzení je: a) pocházel z polského královského rodu b) narodil se v rodině českého šlechtice c) snažil se o udržení míru v Evropě

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?