1) Zadaća osobne prodaje je da kupac sam odluči da li želi kupiti novi proizvod. a) Točno b) Netočno 2) Faza prodaje u kojoj se nastoji uspostaviti komunikacija s tržištem naziva se a) nuđenje b) pregovaranje c) sklapanje ugovora d) fakturiranje 3) Da bi došlo do razmjene, uvjet je da a) stranke redovito surađuju b) svaka strana smatra pogodnim ili poželjnim trgovati s drugom stranom c) svaka je strana sposobna prihvatiti ili odbaciti ponudu d) osobni činitelji utječu na odluku o kupnji 4) Psihosocijalni rizik kupac doživljava kao prigovore, razmišljanja i komentare drugih ljudi. a) Točno b) Netočno 5) Osobe koje imaju ovlasti da prodaju robu i zastupaju proizvođača zovu se a) trgovačke veleprodaje b) brokeri c) trgovački agenti d) podružnice proizvođača 6) Tvrtka je usvojila marketinšku koncepciju poslovanja kada se prestala orijentirati na proizvod i kada je sve svoje snage usmjerila na kupce i njihovo zadovoljstvo. a) Točno b) Netočno 7) Situacija u kojoj postoje dobitnik i gubitnik, te su moguće svađe i sukobi zove se a) win-win b) win-lose c) distributivno pregovaranje d) integrativno pregovaranje 8) Korak modela strateško-savjetodavne prodaje koji naglašava uloga uspostavljanja međuljudskih odnosa u prodaji, naziva se a) razvijanje filozofije OP   b) razvijanje strategije uspostavljanja odnosa c) razvijanje strategije prezentacije d) razvijanje strategije osobne prodaje 9) Dob, stil i način života, zanimanje, izobrazba, socijalni status i ekonomske mogućnosti su _______________ koji utječu na donošenje odluke o kupnji. a) društveni slojevi b) kultura c) potkulturne skupine d) osobni činitelji 10) Faza prodaje kojom se utvrđuju prava i obveze dviju strana naziva se a) nuđenje b) pregovaranje c) sklapanje ugovora d) fakturiranje 11) Ako kupac uočava robu, ambalažu, cijenu, boju proizvoda, urednost i preglednost prodajnog prostora, prima informacije na a) vidnom području b) osjetilnom području c) mirisnom području d) slušnom području 12) Pregovaranje je komunikacijski proces pomoću kojeg se događa sukob interesa dviju strana. a) Točno b) Netočno 13) Marketinšku koncepciju karakterizira a) zadovoljstvo kupca b) agresivna propaganda c) ponuditi više proizvoda sa nižom cijenom 14) Prodaja koju karakterizira postojanje velikog broja sličnih proizvoda i usluga, a kupci su sve zahtjevniji i informiraniji, zove se a) savjetodavna prodaja b) strateška prodaja c) prodaja uspostavljanja odnosa d) osobna prodaja 15) Prodaja na ograničenom području karakteristična je za a) intenzivnu distribuciju b) selektivnu distribuciju c) ekskluzivnu distribuciju 16) Vrste logističkog sustava ovisno o kretanju robe su a) kupnja, skladištenje, prodaja i transport  b) mikrologistički, metalogistički i makrologistički sustav c) jednostupnjevni, višestupnjevni i kombinirani logistički sustav 17) Članovi obitelji, prijatelji i susjedi koji imaju utjecaj na ponašanje pojedinca spadaju u a) primarnu skupinu b) sekundarnu skupinu c) orijentacijsku obitelj 18) Kupnja proizvoda koji se kupuju u skladu s točnim tehničkim opisom koji se temelji na poznavanju proizvoda, karakteristična je za a) potrošača b) organizaciju 19) Distribucija je prijenos dobara od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje uz minimalne troškove i prihvatljive usluge kupcima. a)  Točno b) Netočno 20) Prodaja koju karakterizira prepoznavanje potreba, a prodavač preuzima ulogu savjetnika i nudi promišljene prijedloge zove se a) razdoblje uspostavljanja odnosa b) strateška prodaja c) savjetodavna prodaja d) osobna prodaja 21) Na društvenoj odgovornosti i brizi o zaštiti okoliša, temelji se a) koncepcija društvenog marketinga b) marketinška koncepcija c) prodajna koncepcija d) proizvodna koncepcija 22) Korak modela strateško-savjetodavne prodaje koji pomaže prodajnom osoblju da izabere najprihvatljiviji proizvod koji će zadovoljiti potrebe kupca, zove se razvijanje strategije a) pridobivanja kupaca b) proizvoda c) prodaje d) poslovanja 23) Marketinški kanal koji koriste proizvođači za prodaju poslovnim klijentima, zove se a) potrošački b) poslovni c) mješoviti 24) Poslovna logistika je sustav u kojem elementi logistike svojim sinkroniziranim djelovanjem trebaju omogućiti smanjenje troškova poslovanja. a) Točno b) Netočno 25) Skupine koje nastaju kao rezultat zajedničkih životnih iskustava, ideala, uvjerenja i umnogome se razlikuju od ostalih članova društvene zajednice nazivaju se a) primarna skupina b) sekundarna skupina c) kultura d) potkultura 26) Zadaća osobne prodaje je pružiti kupcu kvalitetne usluge da nakon kupnje osjeti poslijekupovno zadovoljstvo. a) točno b) netočno 27) Osobe koje rade kao posrednici u spajanju i pregovaranju zovu se a) trgovačke veleprodaje b) brokeri c) trgovački agenti d) podružnice proizvođača 28) Pregovaranje je komunikacijski proces pomoću kojeg se rješava sukob interesa dviju strana. a) Točno b) Netočno 29) Situacija u kojoj je postignut kompromis i pravedno je podijeljeno dobiveno i nedobiveno zove se a) win-win b) win-lose c) distributivno pregovaranje d) integrativno pregovaranje 30) Tvrtka je usvojila marketinšku koncepciju poslovanja kada je orijentirana isključivo na proizvod /uslugu. a) Točno b) Netočno 31) Naglašena analiza potrošača, te prilagođavanje marketinškog miksa potrebama i željama potrošača karakteristična je za a) koncepciju društvenog marketinga b) marketinšku koncepciju c) prodajnu koncepciju d) proizvodnu koncepciju 32) Distribucija je prijenos dobara od mjesta potrošnje do mjesta proizvodnje uz minimalne troškove i prihvatljive usluge kupcima. a) Točno b) Netočno 33) Koncepciju društvenog marketinga karakterizira a) stvaranje i održavanje dugoročnih odnosa s kupcima b) ponuditi što više proizvoda sa što nižom cijenom  c) da prodavač rješava kupčev problem 34) Naručivanje, upravljanje skladištem i zalihama, manipulacija robom, vanjski i unutarnji transport i informacijski logistički sustav su elementi a) poslovne logistike b) prodajnog procesa c) distribucijskog kanala 35) Poslovna logistika je važna jer gospodarski subjekt treba donositi odluke koje će kupcima omogućiti raspoloživi asortiman u pravo vrijeme i na pravom mjestu. a) Točno b) Netočno 36) Ako kupac donosi odluku o kupnji na temelju procesa donošenja odluke o kupnji, radi se o kupcu koji a) kupuje iz navike b) kupuje novi proizvod 37) Prodaja koju karakteriziraju pregovori jer prodavač uspostavlja temelj za dugoročno partnerstvo, te se naglašava važnost usluge nakon prodaje, zove se a) prodaja uspostavljanja odnosa b) strateška prodaja c) savjetodavna prodaja d) osobna prodaja 38) Korak modela strateško-savjetodavne prodaje koji se odnosi na konkretne prodajne situacije i najosjetljiviji je dio prodajnog procesa naziva se a) razvijanje filozofije OP b) razvijanje strategije uspostavljanja odnosa c) razvijanje strategije prezentacije. 39) Funkcionalni rizik vezan je za problem koji se može javiti nakon kupnje pri uporabi proizvoda. a) Točno b) Netočno 40) Ako kupac primi robu u ruke i stvara informacije o težini, mekoći i sastavu materijala, kupac prima informacije na a) vidnom području b) mirisnom području c) osjetilnom području d) slušnom području 41) Prodaja na puno mjesta karakteristična je za a) Intenzivnu distribuciju b) selektivnu distribuciju c) ekskluzivnu distribuciju 42) Ako prodavač zna kako zadovoljiti želje i potrebe kupaca, kako kupci doživljavaju kupovnu situaciju i kako donose odluku o kupnji, poznaju a) naklonost kupca b) psihologiju kupca c) organizacijskog kupca 43) Referentne skupine su a) kultura i potkultura b) primarne i sekundarne skupine c) orijentacijska i stvorena obitelj 44) Prodaja koju karakterizira sve jača konkurencija i sve veći zahtjevi za proizvode koji se izrađuju po mjeri zove se a) savjetodavna prodaja b) strateška prodaja c) osobna prodaja 45) Korak modela strateško-savjetodavne prodaje koji ima razrađen plan koji s maksimalnim razumijevanjem odgovara na kupčeve potrebe, zove se a) razvijanje filozofije OP b) razvijanje strategije uspostavljanja odnosa c) razvijanje strategije prezentacije d) razvijanje strategije pridobivanja kupaca 46) Marketinški kanal koji se koristi za dopremu do krajnjeg potrošača, zove se a) potrošački b) poslovni c) mješoviti d) prodajni 47) Kupnja proizvoda koja se temelji na emocionalnim reakcijama na proizvod ili promidžbu, karakteristična je za a) organizaciju b) potrošača 48) Prepoznavanje potreba, vrednovanje rješenja, rješavanje problema, kupnja i primjena su koraci a) strateško-savjetodavne prodaje b) procesa kupnje c) distribucijskog kanala d) logističkog sustava 49) Skup vrijednosti, ideja i obilježja primjenjivih u ponašanju određene skupine ljudi, koji se smatraju prihvatljivima za jedno društvo nazivaju se a) kultura b) potkultura c) obitelj d) primarna skupina 50) Kada je kupac jednom stvorio odluku o kupnji i ta se kupnja ponavlja, radi se o kupcu koji a) kupuje novi proizvod b) kupuje iz navike c) je redoviti potrošač

Ponavljanje iz cjeline Osobna prodaja kao nastavak marketinškog shvaćanja (1. dio)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?