1) Što je računalo? a) Programska oprema b) Pomoćna memorija c) Neopipljivi dio sklopovlja d) Povezivanje mreža e) Stroj za obradu podataka f) Proračunska tablica 2) Koje znamenke razumije računalo? a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 b) 0 i 2 c) 0 i 1 d) 0, 1 i 2 e) 0 i 10 f) 1 i 10 3) Kako se naziva najpoznatiji način kodiranja znakova? a) ASKI b) ASCII c) ASCIII d) ASC e) ASCIIII f) ASKII 4) Što ima prijenosno računalo, a stolno ne? a) CD čitač b) DVD čitač c) Napajanje d) Ventilator e) Bateriju f) RAM memoriju 5) Što nije ulazna jedinica? a) Miš b) Tipkovnica c) Mikrofon d) Pisač e) Joystick f) Skener 6) Što nije izlazna jedinica? a) Monitor b) Pisač c) Projektor d) Zvučnik e) Slušalice f) Internetska kamera 7) Koji dio računala možemo opipati? a) Bojanje b) Programsku opremu c) Operacijski sustav d) Računalni oblak e) Sve ulazne i izlazne jedinice f) Namjenske programe 8) Što je bit? a) Znamenka binarnog sustava koja može biti 0 ili 2 b) Znamenka binarnog sustava koja može biti 0 ili 1 c) Znamenka binarnog sustava koja može biti 1 ili 2 d) 8 bajtova e) Veća jedinica od gigabajta f) Veća jedinica od terabajta 9) Koji binarni zapis predstavlja treći red lampica? a) 010001 b) 000000 c) 001100 d) 010010 e) 110011 f) 111111 10) Koliko bitova sadrži jedan bajt? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 f) 9 11) Koliko 4 GB imaju MB? a) 4 b) 0,4 c) 400 d) 40 e) 40000 f) 4000 12) Što je ROM memorija? a) Memorija koja priprema računalo za rad b) Memorija za aktivne programe c) RAM memorija d) Memorija za pomoćnu pohranu e) Random Only Memory f) Računalni oblak memorije 13) Što nije pomoćni spremnik memorije? a) Tvrdi disk b) CD c) USB d) RAM memorija e) Bluray disk f) Memorijska kartica 14) Smijemo li elektronički otpad bacati bilo gdje? a) DA b) NE 15) Što je operacijski sustav? a) Pomoćni program b) Namjenski program c) Skup programa koji pokreće sve dijelove računala d) Igrica e) Pogonski program f) Računalni oblak 16) Koji operacijski sustav je besplatan? a) MacOS b) Windows 10 c) Linux d) Windows 8 e) Pingvin f) Windows Vista 17) Koja je najnovija verzija operacijskog sustava Windows? a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 e) 10.1 f) Linux 18) Što vidiš na slici? a) Memorijsku karticu b) Tvrdi disk c) Disketu d) Memorijski štapić e) SSD disk f) RAM memoriju 19) Kako se naziva metoda za premještanje mapa i datoteka? a) Baci - uhvati b) Povuci - baci c) Drži - ne daj d) Ispusti - povuci e) Povuci - ispusti f) Uzmi - vrati 20) Koja je kratica za kopiranje u operacijskom sustavu Windows? a) CTRL + D b) CTRL + K c) CTRL + A d) CTRL + C e) CTRL + V f) CTRL + X 21) Koja je kratica za lijepljenje u operacijskom sustavu Windows? a) CTRL + V b) CTRL + C c) CTRL + L d) CTRL + P e) CTRL + D f) CTRL + G 22) Koja je kratica za rezanje u operacijskom sustavu Windows? a) CTRL + R b) CTRL + X c) CTRL + C d) CTRL + T e) CTRL + B f) CTRL + S 23) Koliko mapa vidiš na slici? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 24) S koliko diskova bi trebali osloboditi prostor? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 f) 5 25) Što vidiš na slici? a) Kazetu b) Bluray c) CD d) Memorijsku karticu e) Tvrdi disk f) Disketu 26) Što vidiš na slici? a) Čarobni štapić b) Memorijsku karticu c) CD d) Memorijski štapić e) Disketu f) Kazetu 27) Što vidiš na slici? a) RAM memoriju b) CD čitač c) DVD čitač d) Memorijsku karticu e) Tvrdi disk f) ROM memoriju 28) Gubi li RAM memorija podatke ukoliko dođe do nestanka struje? a) DA b) NE 29) Gubi li ROM memorija podatke ukoliko dođe do nestanka struje? a) DA b) NE 30) Što radimo pomoću računalnog oblaka? a) Pokrećemo RAM memoriju b) Letimo c) Pokrećemo ROM memoriju d) Pohranjujemo podatke na mrežu e) Spašavamo disk f) Pretražujemo računalo 31) Koji binarni zapis možeš očitati sa slike? a) 11010 b) 011011 c) 011001 d) 110011 e) 011010 f) 01100 32) Označi sve glavne dijelove radne površine. a) Pokazivač miša b) Ikone c) Programska traka d) Mapa e) Prozor f) Prečac 33) Koji operacijski sustav možemo naći na Apple računalu? a) Windows b) Linux c) MacOS d) Android e) Windows 11 f) MacSO 34) Koji operacijski sustav ne možemo naći na mobilnim uređajima? a) Windows b) Linux c) Android d) iOS e) Ništa od navedenog 35) Ukoliko prebacimo datoteku u koš za smeće, možemo li ju kasnije vratiti? a) DA b) NE c) Samo mape d) Samo datoteke 36) Za čega služi lijevi klik miša? a) Izbornik opcija b) Rezanje c) Odabir ili aktiviranje d) Kopiranje e) Lijepljenje f) Pristup operacijskom sustavu 37) Za čega služi desni klik miša? a) Odabir ili aktiviranje b) Izbornik kopiranja i rezanja c) Računalni oblak d) Izbornik opcija e) Lijepljenje f) Rezanje 38) Što je RAM memorija? a) Memorija za trajno pamćenje b) Pomoćni spremnik memorije c) ROM d) Read Access Memory e) Memorija za aktivne programe f) Memorija koja nadzire rad računala 39) Koliko 1 terabajt ima megabajta? a) 1000 b) 100 c) 1024 d) 1000000 e) 10000 f) 100000 40) Možemo li stvoriti mapu u mapi? a) NE b) DA 41) Za čega služi Start izbornik? a) Za igranje igrica b) Za otvaranje programske trake c) Za zatvaranje programske trake d) Za prikaz instaliranih programa i postavki e) Za prikaz svih uređaja i pisača f) Za otvaranje prozora 42) Što se nalazi na desnoj strani programske trake? a) Aktivni programi b) Start gumb c) Ikone prečaca d) Ikone mapa e) Internetski preglednik f) Datum i vrijeme 43) Izbaci uljeza. a) Mozilla Firefox b) Linux c) MacOS d) Windows 10 e) Windows 8.1 f) Chrome OS 44) Izbaci uljeza. a) TB b) MB c) KB d) GB e) SB f) bit 45) Koji mobilni operacijski sustav možeš naći na Apple iPhone-u? a) Android b) oSI c) Windows Mobile d) iSO e) Linux f) iOS 46) Koja jedinica može biti i ulazna i izlazna? a) Miš b) Tipkovnica c) Projektor d) Zvučnik e) Mikrofon f) Zaslon na dodir 47) Koji od navedenih nije internetski preglednik? a) Google Chrome b) Mozilla Firefox c) Internet Explorer d) Bojanje 3D 48) Možemo li kodirati brojeve i rečenične znakove pomoću ASCII standarda? a) DA b) NE c) Možemo samo brojeve d) Možemo samo znakove 49) Koliko kapaciteta (memorije) ima CD? a) od 100 do 150 MB b) 600 MB c) od 650 do 700 MB d) 890 MB e) od 900 do 1000 MB f) od 1000 MB pa nadalje 50) Koja radnja na internetu troši najviše podataka? a) Slanje poruka b) Pregledavanje slika c) Gledanje spotova na YouTube d) Slanje elektroničke pošte e) Video poziv f) Otvaranje raznih stranica 51) Što znači sortirati datoteke? a) Obrisati datoteke b) Kopirati i zalijepiti datoteke c) Stvarati nove mape d) Poredati datoteke e) Radna memorija f) Izrezati datoteke 52) Izbaci uljeza a) mp3 b) gif c) mp4 d) mp5 e) bmp f) docx 53) Izbaci uljeza a) txt b) bur c) jpg d) png e) pdf f) aac 54) Koji od navedenih datotečnih nastavaka je slikovni? a) slik b) txt c) mp4 d) sli e) pptx f) png 55) Što je datoteka? a) Mapa b) Analogni zapis podataka c) Skup mapa d) Digitalni zapis mapa e) Digitalni zapis podataka f) Mapa u mapi 56) Što je mapa? a) Prostor na disku gdje pohranjujemo radnu memoriju b) Prostor na disku gdje pohranjujemo ROM memoriju c) Prostor na disku gdje pohranjujemo datoteke i druge mape d) Prostor na disku gdje pohranjujemo druge mape e) Prostor na disku gdje pohranjujemo računalni oblak f) Prostor na disku gdje pohranjujemo samo slikovne datoteke 57) Što ima svaka datoteka? a) Naziv i adresu b) Sliku i datotečni nastavak c) Naziv i sliku d) Naziv i ikonicu e) Naziv i datotečni nastavak f) Ništa od navedenog 58) Koji od navedenih datotečnih nastavaka je pjesma? a) mp5 b) mp4 c) mp3 d) jpg e) gif f) pje 59) Koja putanja vodi do datoteke sa slike? a) D:\Rasporedi\Moj raspored\Prvo polugodište.docx b) C:\Rasporedi\Moj raspored\Prvo polugodište.jpg c) C:\Rasporedi\Moj raspored\Prvo polugodište.docx d) D:\Rasporedi\Moj raspored\Prvo polugodište.jpg e) C:\Raspored\Moj raspored\Prvo polugodište.docx f) C:\Rasporedi\Moji rasporedi\Prvo polugodište.docx 60) Koji od prikaza datoteka ne postoji? a) Vrlo velike ikone b) Velike ikone c) Male ikone d) Minijature e) Srednje ikone f) Popis 61) Izbaci uljeza a) C++ b) Python c) Java d) Prezi e) Basic f) Ništa od navedenog 62) Što je sustavska korisnička podrška? a) Skupina programa koja je neposredno povezana  s pokretanjem računala b) Skupina programa koje instalira korisnik 63) Kako još nazivamo pogonske programe? a) BIOS b) Windowsi c) Operacijski sustavi d) Driveri e) Linuxi f) Upravljačka ploča 64) Koji program nije pomoćni (uslužni) program? a) Program za defragmentiranje diska b) Program za ažuriranje c) Program za izradu sigurnosne kopije d) BIOS 65) Koji Windows ne postoji? a) Windows XP b) Windows Vista c) Windows 7 d) Windows 8 e) Windows 8.1 f) Windows 9 66) Koji operacijski sustav je nedavno izgubio podršku? a) MacOS b) Windows 7 c) Linux d) Windows XP 67) Kakve vrste korisničkog sučelja postoje? a) Tekstualno i znakovno b) Grafičko i znakovno c) Grafičko i 3D d) Slikovno i grafičko 68) Koje su 4 akcije s ikonama? a) Odabir, aktiviranje, brisanje i brzi izbornik b) Odabir, pomicanje, premještanje i brzi izbornik c) Aktiviranje, pomicanje, brisanje, premještanje d) Aktiviranje, brzi izbornik, rezanje, lijepljenje e) Odabir, pomicanje, aktiviranje i brzi izbornik 69) Koliko vrsti ikona postoje? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 7 70) Ukoliko obrišemo prečac programa, brišemo li i stvarni program? a) NE b) DA 71) Koliko dijelova ima traka zadataka (programska traka)? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 72) Koliko prečaca možeš vidjeti na slici? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 73) Koliko sustavskih ikona možeš vidjeti na slici? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 74) Koliko korisničkih ikona možeš vidjeti na slici? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 75) Koji od navedenih nije zlonamjerni program? a) Virus b) Crv c) Trojanski konj d) Nilski konj 76) Koje godine je izašlo prvo izdanje operacijskog sustava Windows 10? a) 2013. b) 2014. c) 2015. d) 2016. e) 2017. 77) Može li računalo raditi bez operacijskog sustava? a) DA b) NE 78) Pomoću kojeg priključka možemo povezati ekran s računalom? a) USB type A b) VGA c) HDMI d) USB type C e) USB type Monitor 79) Izbaci uljeza. a) AVG b) Avira c) Adobe Reader d) Norton e) Avast 80) Što vidiš na slici? a) BSOP b) BSOD c) BSOC 81) Što možemo pronaći u sustavskom pretincu? a) Datum b) Start izbornik c) Vrijeme d) Internetski pristup e) Stanje baterije f) Antivirusni program 82) Označi sve ulazne jedinice. a) b) c) d) e) f) 83) Označi sve izlazne jedinice. a) b) c) d) e) f) 84) Što je Office 365? a) 365 programa Microsoft Office paketa b) Najnovija verzija Microsoft Office paketa c) Pretplata koju nudi Microsoft s alatima kao što su Word, Excel, Powerpoint i sl. d) Program za slanje elektroničke pošte e) Računalni oblak 85) Što predstavlja komprimiranje (arhiviranje) datoteka i mapa? a) Trajno brisanje b) Premještanje c) Slanje datoteka ili mapa d) "Prženje" na optički disk e) Spremanje više datoteka ili mapa u jednu komprimiranu datoteku 86) Zauzimaju li komprimirane (arhivirane) datoteke manje prostora na disku? a) DA b) NE 87) Koja od navedenih datoteka je komprimirana (arhivirana)? a) Cvijet.jpg b) Sunce.gif c) Slika.rar d) Himna.mp3 e) Komprimirana.avi f) Spot.mp4 88) Kakav je to png datotečni nastavak? a) Nastavak prezentacije izrađene u alatu Prezi b) Nastavak prozirne slike c) Nastavak pjesme d) Nastavak komprimirane datoteke 89) Koju tipku na tipkovnici možemo pritisnuti ukoliko nam je potrebna dodatna pomoć? a) F1 b) F2 c) F3 d) F4 e) F5 f) F6 90) Što je prečac? a) Ikona koja predstavlja instalaciju programa b) Ikona koja predstavlja vezu do stvarnog programa c) Kopija stvarnog programa 91) Označi sve zadaće operacijskog sustava. a) Proslijediti podatke procesoru b) Pripremiti računalo za rad nakon uključivanja c) Omogućiti komunikaciju računala s korisnikom d) Projicirati sliku na bijelo platno e) Upravljati svim strojnim komponentama f) Reproducirati zvuk 92) Marica ima memorijsku karticu od 1 GB. Koliko puta može fotografirati svog psa ukoliko jedna fotografija zauzima 5 MB? a) 100 puta b) 200 puta c) 300 puta d) 400 puta e) 500 puta f) 600 puta 93) Postoji li svjetleća tipkovnica kao na slici? a) Da b) Ne c) Samo u filmovima

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?