1) film mě _klamal a) zklamal b) sklamal  c) vzklamal 2) firma _kvétá a) zkvétá b) skvétá c) vzkvétá 3) _jednal odvoz a) zjednal b) sjednal c) vzjednal 4) _vrhnutí krále a) zvrhnutí b) svrhnutí c) vzhrnutí 5) sklenice _padla ze stolu a) zpadla b) spadla c) vzpadla 6) pro_koumal všechny možnosti a) prozkoumal b) proskoumal c) prozskoumal 7) svatá _pověď a) zpověď b) spověď c) vzpověď 8) _bil svého soka a) zbil b) sbil c) vzbil 9) _razil paty k sobě a) zrazil b) srazil c) vzrazil 10) _maž ten nesmysl z tabule a) zmaž b) smaž c) vzmaž 11) zimou celý _modral a) zmodral b) smodral c) vzmodral 12) _mažte tabuli a) zmažte b) smažte c) vzmažte 13) _vázal staré noviny a) zvázal b) svázal 14) dým _houstnul a) zhoustnul b) shoustnul c) vzhoustnul 15) prohlédni si to _blízka a) zblízka b) sblízka c) vzblízka 16) _pytoval své svědomí a) zpytoval b) spytoval c) vzpytoval 17) _bouřil se lid a) zbouřil b) sbouřil c) vzbouřil 18) vedoucí _tyčil vlajku a) ztyčil b) styčil c) vztyčil 19) nechtěl to _kazit a) zkazit b) skazit c) vzkazit 20) Ta je! _volal. a) Zvolal b) Svolal 21) _přímený postoj a) zpřímený b) spřímený c) vzpřímený 22) rádi _píváme a) zpíváme b) spíváme c) vzpíváme 23) _hodil vázu a) zhodil b) shodil 24) byl _volen za předsedu a) zvolen b) svolen 25) pracuje _ počítačem a) s b) z 26) dohoda _ vedoucím a) s b) z 27) musel _ práce domů a) s b) z 28) seber to _ země a) se b) ze 29) vzal talíř _ stolu a) se b) ze 30) nejlepší _ páté třídy a) s b) z 31) překlad _ slovníkem a) se b) ze 32) pojď _ mnou a) se b) ze 33) vracíme se _ výletu a) s b) z 34) pomůžete mi _ tím a) s b) z 35) vezmi si _ ní příklad a) s b) z 36) nábytek _ dřeva a) se b) ze 37) šaty _ výlohy a) s b) z 38) láhev _ pitnou vodou a) s b) z 39) snědl to _ chutí a) s b) z 40) prsten _ zlata a) se b) ze 41) cukroví _ ořechy a) s b) z 42) ob_l zácpu a) objel b) oběl 43) v_deme do tunelu a) vědeme b) vjedeme 44) v_l do dvora a) vjel b) věl 45) ob_d byl výtečný a) objed b) oběd 46) v_jíř z Japonska a) vjejíř b) vějíř 47) krevní ob_h a) objeh b) oběh 48) stokrát m_ř a) mněř b) měř 49) osv_tlená vitráž a) osvjetlená b) osvětlená 50) ob_dnat si nové zboží a) objednat b) obědnat 51) nev_dí všechno a) nevjedí b) nevědí 52) dev_t samolepek a) devjet b) devět 53) ob_mný balík a) objemný b) oběmný 54) v_nec je křivý a) vjenec b) věnec 55) v_dro plné vody a) vjedro b) vědro 56) chv_t se pod peřinou a) chvjet b) chvět 57) b_ží se skvěle a) bježí b) běží 58) pov_sit obraz a) povjesit b) pověsit 59) hv_zdy na nebi a) hvjezdy b) hvězdy 60) ob_deme křižovatku a) objedeme b) obědeme 61) na dřevěných židl_ch a) židlích b) židlých 62) mléčné zub_ a) zubi b) zuby 63) skvrna na límc_ a) límci b) límcy 64) zrající sýr_ a) sýri b) sýry 65) v neděl_ a) neděli b) neděly 66) duté pařez_ a) pařezi b) pařezy 67) chvílem_ se mi chtělo spát a) chvílemi b) chvílemy 68) silnou vůl_ a) vůlí b) vůlý 69) přijď ke král_ a) králi b) krály 70) pás_ v autě a) pási b) pásy 71) skákali v pytl_ a) pytli b) pytly 72) v zadních lavic_ch a) lavicích b) lavicich 73) suchozemské želv_ a) želvi b) želvy 74) šála s uzl_ a) uzli b) uzly 75) povidla na lívanc_ a) lívanci b) lívancy 76) tmavé závěs_ a) závěsi b) závěsy 77) drahé kov_ a) kovi b) kovy 78) jel s cestovatel_ a) cestovateli b) cestovately 79) krtc_ na zahradě a) krtci b) krtcy 80) šli ve dvojic_ a) dvojici b) dvojicí

Challenge - Čj (5. ročník)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?