1) včas a) zájmeno b) částice c) příslovce 2) kéž a) částice b) předložka c) zájmeno 3) sakra a) citoslovce b) sloveso c) příslovce 4) málo a) sloveso b) zájmeno c) citoslovce 5) sobě a) zvratné z zájmeno b) osobní zájmeno c) přivlastňovací zájmeno 6) klidně a) částice b) zájmeno c) příslovce 7) jedl a) částice b) sloveso c) citoslovce 8) totiž a) spojka b) příslovce c) sloveso

určování slovních druhů

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?