1) Шта је механика? a) Део физике који проучава мировање b) Део физике који проучава кретање c) Део физике који проучава светлост 2) Механика обухвата: a) екологију b) динамику c) кинематику d) акустику 3) Која кретања су механичка? a) кретање аута b) кретање црквеног звона c) шутирање лопте 4) Шта је референтно тело? a) тело у односу на које се посматра кретање других тела b) тело у односу на које меримо брзину другог тела 5) Који је најједноставнији координатни систем? a) Декартов правоугли координатни систем b) Њутнов правоугли координатни систем 6) Материјална тачка је? a) тело чије се димензије у посматраном кретању могу занемарити и може се сматрати да је у тој тачки концентрисана сва маса тела b) тело чије се димензије у посматраном кретању могу повећати и може се сматрати да је у тој тачки концентрисана сва маса тела 7) Према облику путање механичко кретање може бити? a) кружно b) осцилаторно c) праволинијско d) криволинијско 8) Равномерно кретање је? a) Оно кретање при којем тело у једнаким временским интервалима прелази једнаке путеве b) Оно кретање при којем тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве 9) Шта је средња померајна брзина? a) b) 10) Брзина речног тока је 3km/h, а брзина чамца у односу на воду је 5km/h. Ширина реке је 400m. На супротним обалама реке су два села, означена са А и Б. Колико времена треба чамцу да стигне од једног до другог села крећући се праволинијски? a) 6 минута b) 60 минута c) пола сата 11) Који је правац има вектор тренутне брзине? a) Има правац тетиве на путању b) Има правац тангенте на путању 12) Како гласи Закон слагања брзина? a) он повезује убрзања једног тела у односу на два референтна система b) он повезује брзине једног тела у односу на два референтна система 13) Када је тангенцијално убрзање различито од нуле? a) када се брзине мењају b) када су брзине сталне 14) Када је нормално убрзање различито од нуле? a) ако се мења правац кретања тела b) ако се правац кретања не мења 15) Брзина реке је u, брзина чамца у односу на воду је 2 u. Ако чамац, паралелно обалама, иде из једног места у друго и враћа се назад, колико пута је краће време његовог кретања низводно него узводно? a) 6 пута b) 2 пута c) 3 пута

Механичко кретање

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?