1) Pridjeve dijelimo na: a) vlastite, zbirne, gradivne b) prisvojen, opisne, gradivne c) radnju, stanje, zbivanje d) konkretne, apstraktne 2) U rečenici: Dvoje sjede na klupi. Riječ DVOJE je: a) imenica b) glagol c) pridjev d) broj e) zamjenica 3) U rečenici: Onaj čovjek je donio poklon. Riječ ONAJ je a) lična zamjenica b) prisvojna zamjenica c) pokazna zamjenica d) imenica e) pridjev f) broj 4) U primjeru: lijep-ljepši-najljepši. Oblik LJEPŠI je: a) pozitiv b) komparativ c) superlativ 5) Primjer riječi CVIJEĆE je: a) vlastita imenica b) zbirna imenica c) zajednička imenica 6) Koji niz predstavlja primjer apstraktnih imenica: a) more, potok, rijeka b) zrak, ljubav, sreća, patnja c) kamen, stijena, lančić 7) Primjer rečenice: Ja sjedim na drvenoj stolici. JE: a) prosta proširena rečenica b) prosta neproširena rečenica 8) Primjer rečenice: Danas grmi. JE: a) Rečenica sa jednim subjektom b) Rečenica sa dva subjekta c) Rečenica bez subjekta 9) Zaokruži tačno napisan upravni govor: a) "Kupila sam hljeb" rekla je mama. b) Kupila sam hljeb rekla je mama. c) "Kupila sam hljeb", rekla je mama. 10) Zaokruži tačno napisan neupravni govor: a) Amir je rekao da ide u školu. b) Idem u školu rekao je Amir. c) "Idem u školu", rekao je Amir. 11) U rečenici: Danas sijeva i grmi. Sijeva i grmu SU: a) glagoli radnje b) glagoli stanja c) glagoli zbivanja

Gramatika-ponavljanje

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?