1. Sémantika a pragmatika jazykových výrazov. a) Sémantická diferencovanosť jazykových výrazov; b)  Kontextová podmienenosť pragmatiky jazykových výrazov. D.: Didaktická aplikácia rozlišovania sémantiky a pragmatiky jazykových výrazov. Príprava modelovej vyučovacej hodiny na danú tému s uvedením vyučovacích metód a typov úloh., 2. Rečové akty. a) Teória rečových aktov. b) Teória komunikačnej funkcie výpovede. D.: Didaktický potenciál teórie rečových aktov., 3. Komunikačná kultúra.  a) Konverzačné maximy a zdravá interakcia. Pozitívna a negatívna zdvorilosť. b) Interpersonálna komunikácia, dialogické konfrontácie a ich efekty. D.: Kritické hodnotenie školskej dokumentácie: štátny a školský vzdelávací program, obsahový a výkonový vzdelávací štandard, cieľové požiadavky k maturitám., 4. Konverzačná analýza. a) Prístupy k analýze rozhovorov a jej orientačná báza. b) Organizácia rozhovorov. D.: Miesto kultivovania regulačného mechanizmu rozhovorov v obsahu vzdelávania a aplikácia vo vyučovaní SJ., 5. Diskurzná analýza. a) Obsah konceptu diskurz a jeho otvorenosť. b) Spektrum zámerov v rámci diskurznej analýzy a kritickej diskurznej analýzy. D.: Prínos konceptu diskurz k rozvíjaniu sociálnej inteligencie v modernizácii štátneho vzdelávacieho programu., 6. Rétorika. a) Poučenie z antickej rétoriky a súčasná rétorika. b) Príspevok rétoriky ku komunikačnej kultúre. D.: Súčasný stav a potenciál rétoriky v štátnom vzdelávacom programe a vo vyučovaní slovenského jazyka., 7. Persuázia. a) Logická argumentácia ako nástroj persuázie. b) Mimologická argumentácia. D.: Technika presviedčania v rozvíjaní sociálnointerakčnej kompetencie s ohľadom na potenciál didaktických pomôcok., 8. Jazyková a komunikačná kultúra v predspisovnom období. a) Kultivovanie jazyka a komunikácie v predspisovnom období. b) Kultúrne predspisovné útvary z komunikačného, funkčného a teritoriálneho hľadiska. D.: Miesto problematiky kultivovania jazyka a komunikačnej kompetencie v stredoškolských učebniciach slovenčiny – kritické hodnotenie., 9. Jazyková a komunikačná kultúra v spisovnom období. a) Stabilizácia jazykovej normy a kodifikácie v 19. storočí. b) Kodifikácie v 2. polovici 20. storočia. D.: Didaktická reflexia poznatkov z jazykovej kultúry a ich aplikácia pri rozvíjaní jazykového sebavedomia žiaka., 10. Xenolingvistika. a) Koncept cudzosť a xenolingvistika. b) Sociálne, kultúrne a jazykové xenizmy. D.: Xenofóbia a xenofília ako didaktický problém. Príprava modelovej vyučovacej hodiny zameranej na problematiku xenofóbie a xenofílie., 11. Štylistika – metodologická konfrontácia.  a) Konfrontácia funkčnej štylistiky a štylistiky výrazových hodnôt. b) Prístupy k štylistickej analýze textov. D.: Optimálna štylistika vo výučbe slovenského jazyka., 12. Štylistická diferenciácia jazykových prostriedkov. a) Štýlová vrstva – štylistické kvalifikátory. b) Nadobúdanie štylistickej hodnoty v texte. D.: Problematika hodnotenia a klasifikácie hovorených a písomných prejavov., 13. Text z hľadiska autora. a) Textotvorba a štylizácia. b) Štylistická kompetencia – predpoklady štylizácie. D.: Problematika komunikačno-slohovej výchovy na stredných školách., 14. Text z hľadiska recipienta. a) Textovo-štylistická interpretácia textu. b) Interpretačná kompetencia – predpoklady recepcie textu. D.: Kultivovanie interpretačnej kompetencie a metodika práce s neumeleckými textami vo vyučovaní slovenského jazyka.,  15. Súčasné trendy v jazykovede. a) Pragmatizácia lingvistiky. b) Scientizmus vz. antiscientizmus a jazykoveda. D.: Didaktický problém: systémová lingvistika a rozvíjanie komunikačnej kompetencie..

Učiteľstvo AP: Slovenský jazyk a didaktika SJ

podle

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?