หลาน laan, ง่วงนอน nguuang-noon, หิว hiu, อิ่ม im, ทุเรียน tu-riian, ของ koong , กับ gab, รอ roo , คือ küü, คิดถึง kid-tüng,

Lektion 5_Familie (Wortschatz 2)

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?