ไปทำงาน/ bpai tam ngaan , เรียน/ riian, กินข้าวกลางวัน/ gin kaau glaang-wan, กลับบ้าน/ glab baan, ทำการบ้าน/ tam gaan-baan, ทานอาหารเย็น/ taan aa-haan jen, เข้านอน/ kau noon, ลืม/ lüüm, กำลัง…/ gam-lang…, …แล้วหรือยัง/ lääu-rüü-jang , …แล้ว/ lääu, ยังไม่…/ jang mai,

Lektion 8: Alltag (Wortschatz 2)

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?