Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
PRESENT SIMPLE : ALWAYS , SOMETIMES, USUALLY, NEVER , EVERYDAY, IN THE MORNING/EVENING/AFTERNOON, RARELY, OFTEN, PRESENT CONTINUOUS: TODAY , AT THE MOMENT , NOW, LOOK, RIGHT NOW,

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά