1/2 = ?/4 - 2, 1/3 = ?/12 - 4, 3/5 = 21/? - 35, 7/9 = 84/? - 108, 7/5 = 1?/5 - 2, 44/6 = ?1/3 - 7, 1/5 + 2/5 = ?/5 - 3, 2/7 + 4/7 = ?/7 - 6, 1/2 + 1/4 = ?/4 - 3, 1/4 + 1/4 = 1/? - 2, 7/8 - 4/8 = ?/8 - 3, 8/10 - 1/5 = ?/15 - 9, 2/3 + ?/4 = 15/12 - 3, ?/7 - 2/9 = 40/63 - 6,

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Γύρνα τα πλακίδια είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;