Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
3+2= - 5, 4+1= - 5, 1+0= - 1, 2+1= - 3, 0+0= - 0, 3+0= - 3, 3+1= - 4, 5+0= - 5,

Πρόσθεση αριθμών ως το 5

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά