Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) Αυτός κάθετ_ στο μπαλκόνι. a) ε b) αι 2) Εγώ ζωγραφ_ζω. a) η b) οι c) ι d) υ e) ει 3) Εσείς ρωτάτ_. a) ε b) αι 4) Ο κηπουρός κλαδεύ_. a) η b) οι c) ι d) ει e) υ 5) Τα παιδιά πλ_νουν τα χέρια τους. a) αι b) ε 6) Η γιαγιά μαγειρε_ει στην κουζίνα. a) β b) υ 7) Θέλω να μου δαν_σεις λίγα χρήματα. a) ι b) ει c) οι d) η e) υ 8) Τι μυρ_ζει τόσο ωραία a) ι b) η c) οι d) υ e) ει 9) Εγώ κοιμάμ_ νωρίς το βράδυ. a) ε b) αι 10) Ο σκύλος λέρ_σε το πάτωμα. a) ο b) ω 11) Πλένουμ_ συχνά τα χέρια μας. a) ε b) αι 12) Η Ξένια βρίσκετ_ στο σχολείο. a) ε b) αι 13) Δάκρ_σα με την ταινία που είδα. a) ι b) οι c) η d) υ e) ει 14) Μην κάθεστ_ έξω γιατί έχει κρύο. a) ε b) αι 15) Τα ξύλα καίγοντ_ στο τζάκι. a) ε b) αι

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά