Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
What form of art do you like the most?, Do you think music and dancing are forms of art? Explain why (not)., Is graffiti a form of art? Why (not)?, Do you have any artistic talent?, Have you ever been to an art gallery? Where? Describe your experience. , Which theater genre is your favorite? Why?, How often do you go to theater?, Which is your favorite movie? Why?, Who are some famous artists that you have heard of? , How important is art to you? Why?, What is the best book that you have ever read?.

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Τροχός της τύχης είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά