Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) __άλα a) μπ b) π c) μ 2) __ομάτα a) ν b) τ c) ντ 3) φε__άρι a) γ b) γγ c) γκ 4) __άντα a) στ b) τσ c) τζ 5) __όμα a) τσ b) στ c) σ 6) __ανάνα a) π b) μπ 7) πο__ίκι a) τ b) ντ 8) α__ινάρα a) γκ b) γγ c) κ 9) τζι__ικάς a) τ b) τζ c) τσ 10) __αφύλι a) σ b) στ c) τ 11) δό__ια a) ντ b) ν c) τ 12) γά__ια a) ντ b) τ 13) α__έρι a) στ b) τσ c) σ 14) __άκι a) τζ b) τ c) τσ 15) μελι__άνα a) τ b) τσ c) τζ 16) __εκούρι a) τσ b) στ c) τζ

Διαλέγω το σωστό γράμμα

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά