Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
-ε: εσείς γράφετ.., εσείς παίζετ.., εσείς δένετ..., εσείς μαζεύετ.., εσείς ράβετ..., -αι: αυτό γράφετ.., αυτό παίζετ..., αυτό δένετ..., αυτό μαζεύετ..., αυτό ράβετ...,

Με ε ή αι είναι η κατάληξη;

από

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά