Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) 3 x 4 a) 12 b) 25 c) 15 d) 8 e) 7 2) 2 x 9 a) 21 b) 20 c) 18 d) 6 e) 11 3) 15 x 2 a) 20 b) 15 c) 28 d) 17 e) 30 4) 8 x 3 a) 21 b) 16 c) 24 d) 30 e) 12 5) 4 x 7 a) 27 b) 24 c) 28 d) 14 e) 30 6) 3 x 10 a) 10 b) 13 c) 29 d) 30 e) 28 7) 3 x 3 a) 9 b) 3 c) 12 d) 6 e) 15 8) 4 x 4 a) 12 b) 8 c) 24 d) 16 e) 9 9) 8 x 2 a) 20 b) 16 c) 10 d) 24 e) 15 10) 7 x 3 a) 10 b) 15 c) 14 d) 20 e) 21

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά