αισθάνομαι - νιώθω , ενώνω - συνδέω, κοιτάζω - βλέπω , σελήνη - φεγγάρι , αληθινός - πραγματικός , κρότος - θόρυβος, ηρεμία - γαλήνη, περπατώ - βαδίζω , συλλογίζομαι - σκέφτομαι, μεστωμένα - ώριμα,

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;