1) OW a) cow b) ball c) goal 2) OU a) house b) goal c) tool 3) OW a) top b) town c) tool 4) OU a) room b) crew c) shout 5) OW a) down b) grew c) threw 6) OU a) spoon b) mouse c) flew 7) OU a) you b) grew c) found 8) OW a) root b) brown c) stew

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;