1) Ποιος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντινού κράτους όταν έγινε η στάση του Νίκα; a) Ιουστινιανός b) Κωνσταντίνος Α' c) Διοκλητιανός 2) Οι μεταρρυθμίσεις που έκανε στην διοίκηση και την οικονομία ποιους ενόχλησαν; a) Τους μικροκαλλιεργητές b) Τους Δήμους c) Τον απλό λαό 3) Πότε έγινε η στάση του Νίκα; a) 535 μ.Χ b) 527 μ. Χ c) 532 μ.Χ 4) Ποιο από τα παρακάτω δεν ήταν αποτέλεσμα της στάσης του Νίκα; a) Πέθαναν 30.000 άνθρωποι. b) Καταστράφηκε μεγάλο μέρος της πόλης. c) Ό Υπάτιος έγινε ο νέος αυτοκράτορας μετά τη στάση του Νίκα. d) Το κύρος του Ιουστινιανού πληγώθηκε βαριά. 5) Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας; a) Ανθέμιος και Τριβωνιανός. b) Ανθέμιος και Ισίδωρος. c) Ισίδωρος και Ναρσής. 6) Τι ρυθμό αρχιτεκτονικό έχει η Αγία Σοφία; a) Ορθογώνια Βασιλική . b) Περίκεντρος ναός με τρούλο. c) Βασιλική με τρούλο. 7) Ο Ιουστινιανός με ποιον γειτονικό λαό σύναψε συνθήκη ειρήνης; a) Πέρσες b) Γότθους c) Βάνδαλους 8) Ένα από τα θετικά των πολέμων που έκανε ο Ιουστινιανός; a) Διευκόλυναν τους Πέρσες να αθετούν τις συνθήκες ειρήνης. b) Η αυτοκρατορία έφτασε τα παλιά της σύνορα. c) Εξάντλησαν οικονομικά την αυτοκρατορία. 9) Πώς λέγονταν οι στρατηγοί του Ιουστινιανού; a) Βελισάριος και Ναρσής  b) Τριβωνιανός και Ιωάννης Καππαδόκης c) Βελισάριος και Ιωάννης Καππαδόκης 10) Πώς λεγόταν η γυναίκα του Ιουστινιανού; a) Σοφία b) Ελένη c) Θεοδώρα

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;