1) 100 • 0,904 = a) 9,04 b) 0,904 c) 90,4 d) 904 e) 90,04 2) 1/2 + 4/8 = a) 5/10 b) 2 c) 1 d) 5/8 e) 4/16 3) 3 • 0,5 + 0,5 = a) 3 b) 15,5 c) 2 d) 2,5 e) 4,5 4) 3 • ( 2,6 + 1,4 ) - 2 = a) 6 b) 10 c) 12 d) 4 5) 3 • x = 5 a) x = 5/3 b) x = 3/5 c) x = 15 d) x = 0,6 e) x = 1,5 6) ( 33 + 12 ) : x = 15 a) x = 60 b) x = 30 c) x = 675 d) x = 3 7) 20% του 200 a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 8) 1/2 • 1/2 : 1/2 = a) 1 b) 1/2 c) 3/2 d) 1/4 e) 1/8 9) 3 + (2,2 - 0,2) • 4 : 2 =  a) 5,5 b) 14 c) 7 d) 10 10) (33,20+56,80)•x=270 a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

από

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;