1) Βασικότερο όργανο του κυκλοφορικού μας συστήματος a) αιμοφόρα αγγεία b) καρδιά c) αρτηρίες d) φλέβες 2) Η καρδιά και το σύνολο των αιμοφόρων αγγείων αποτελούν το ........................ σύστημα a) αναπνευστικό b) αναπαραγωγικό c) κυκλοφορικό d) πεπτικό 3) Η προσφορά αίματος ονομάζεται a) αιμοδοσία b) αιμοφορία c) αιμοδισία d) αιμοσφαιρία 4) Η αιμοδοσία διαρκεί μολις ......... λεπτά a) 3 b) 9 c) 5 d) 6 5) Η καρδιά χωρίζεται σε ......... στάδια a) 5 b) 3 c) 4 d) 2 6) Τα δυο επάνω ονομάζονται ......... και τα δύο κάτω ονομάζονται a) αρτηριες- κόλποι b) κόλποι- αρτηρίες c) κοιλίες- κόλποι d) κόλποι- κοιλίες 7) Κάθε καρδιακός παλμός περιλαμβάνεται από ...... στάδια a) 5 b) 4 c) 2 d) 3 8) Στο πρώτο στάδιο συστέλλονται οι a) κόλποι b) κοιλίες c) αρτηρίες d) βαλβίδες 9) Στο δεύτερο στάδιο συστέλλονται οι a) κόλποι b) κοιλίες c) αρτηρίες d) φλέβες 10) Το τρίτο στάδιο ονομάζεται a) τελεία b) παύλα c) θαυμαστικό d) ερωτηματικό 11) Η παρακολούθηση της καρδιάς λέγεται καρδιογραφία a) σωστό b) λάθος 12) Μικρή κυκλοφορία: το αίμα ρέει από την καρδιά προς τους a) κόλπους b) πνεύμονες c) βρόγχους 13) Μεγάλη κυκλοφορία: το αίμα ρέει από την καρδιά προς το a) λάρυγγα b) σύνολο αιμοφόρων αγγείων c) σύνολο οργάνων d) στόμα 14) Το αίμα αποτελείται από: το πλάσμα. τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα a) αιμοπέταλα b) αιμοπετάλια c) αιμοφόρα αγγεία d) αιμοφόρα όργανα 15) Ποια είναι η πιο σπάνια ομάδα αίματος a) ΑΒ θετικο b) Α αρνητικό c) 0 αρνητικό d) Β αρνητικό e) Α θετικό f) ΑΒ αρνητικό

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;