1) Ποιο είναι το σήμα της ανακύκλωσης; a) b) c) d) e) f) 2) Από ποιο γράμμα ξεκινάει η Ανακύκλωση ; a) Β b) Γ c) Α d) Μ e) Κ f) Ν 3) Ανακυκλώνονται όλες οι συσκευασίες ; a) ΟΛΕΣ b) ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ c) ΟΧΙ 4) Τι πρέπει να κάνουμε μόλις τελειώσει το περιεχόμενο μιας ανακυκλώσιμης συσκευασίας ; a) το πετάμε b) το καθαρίζουμε και μετά το πετάμε στον μπλε κάδο c) το σκίζουμε 5) Η ανακύκλωση βοηθάει το περιβάλλον; a) οχι b) ναι 6) Στον μπλε κάδο πετάμε a) σκουπίδια b) φαγητά c) παιχνίδια d) χαρτί, γυαλί , αλουμίνιο και πλαστικό 7) Πόσες συλλαβές έχει η λέξη ανακύκλωση ; a) 4 b) 2 c) 3 d) 5 e) 7 f) 6 8) Τι σημαίνει ανακύκλωση ; a) ότι δεν ξαναχρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά b) ότι τα ίδια υλικά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν

Κατάταξη

Θέμα

Επιλογές

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;