Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) τηλεφων_στε a) -ή b) -ί c) -εί 2) χρωματ_στε a) -ή b) -ί c) -εί 3) κρατηθ_τε a) -ή b) -ί c) -εί 4) θυμηθ_τε a) -ή b) -εί c) -οί 5) αθρ_στε a) -ή b) -οί c) -ί 6) δαν_στε a) -ί b) -ή c) -εί 7) γυμναστ_τε a) -ή b) -ί c) -εί 8) τραγουδ_στε a) -ή b) -ί c) -εί 9) γεμ_στε a) -ή b) -ί c) -οί 10) αφ_στε a) -ή b) -ί c) -εί

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΡΗΜΑΤΩΝ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά