Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Sübhâneke Allâhümme Ve bi hamdik Ve tebâra kesmük Ve teâlâ ceddük Ve celle senâük Ve lâ ilâhe ğayruk.

Θέμα

Επιλογές

Κατάταξη

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά