Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
1) _____色的香蕉 a) 花 b) 黄 2) 蚂蚁______滑梯。 a) 完 b) 玩 3) 爸爸去_____山。 a) 怕 b) 爬 4) ______上有一群羊。 a) 山 b) 出 5) 太阳______来了。 a) 山 b) 出 6) 蜜蜂______花蜜。 a) 菜 b) 采 7) 小狮子比较______。 a) 中 b) 重 8) 口和口 a) 回 b) 合 c) 同 9) 月和月 a) 明 b) 朋 10) 我们一起_____飞机。 a) 坐 b) 做 c) 走 11) 我有一个好朋_____。 a) 友 b) 又 12) _____甜的香蕉。 a) 禾 b) 香 13) _____乐 a) 快 b) 块

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά

Κατάταξη

Άνοιξε το κουτί είναι ένα ανοικτό πρότυπο. Δεν δημιουργεί βαθμολογίες πίνακα κατάταξης.

Παρόμοιες δραστηριότητες από την Κοινότητα

Αλλαγή προτύπου

Διαδραστικά